โรงเรียนบ้านปฏิรูป (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 2 2 3 0 0
ร้อยละ 36.36 % 18.18 % 18.18 % 27.27 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 0
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 76.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 24 คน
จำนวน(คน) 7 2 12 3 0 0
ร้อยละ 29.17 % 8.33 % 50.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 %

24 : 7 , 2 , 12 , 3 , 0 , 0...29.17 , 8.33 , 50.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 = 24 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net