โรงเรียนบ้านโคกพะธาย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 18
ร้อยละ 20.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 6 10 0 0 45
ร้อยละ 1.61 % 9.68 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 0 0 63
ร้อยละ 6.90 % 8.05 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %

87 : 6 , 7 , 11 , 0 , 0 , 63...6.90 , 8.05 , 12.64 , 0.00 , 0.00 , 72.41 = 24 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net