โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
203
จำนวน(คน) 24 4 7 1 0 167
ร้อยละ 11.82 % 1.97 % 3.45 % 0.49 % 0.00 % 82.27 %
ระดับประถมศึกษา
1124
จำนวน(คน) 91 61 65 37 3 867
ร้อยละ 8.10 % 5.43 % 5.78 % 3.29 % 0.27 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1327 คน
จำนวน(คน) 115 65 72 38 3 1034
ร้อยละ 8.67 % 4.90 % 5.43 % 2.86 % 0.23 % 77.92 %

1327 : 115 , 65 , 72 , 38 , 3 , 1034...8.67 , 4.90 , 5.43 , 2.86 , 0.23 , 77.92 = 293 : 22.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 293 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08%

Powered By www.thaieducation.net