โรงเรียนบ้านดง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 51
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 0.00 % 1.85 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 140
ร้อยละ 2.01 % 2.01 % 1.34 % 0.67 % 0.00 % 93.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 5 3 2 2 0 191
ร้อยละ 2.46 % 1.48 % 0.99 % 0.99 % 0.00 % 94.09 %

203 : 5 , 3 , 2 , 2 , 0 , 191...2.46 , 1.48 , 0.99 , 0.99 , 0.00 , 94.09 = 12 : 5.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91%

Powered By www.thaieducation.net