โรงเรียนบ้านหาดกวน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 8 1 0 1 26
ร้อยละ 14.29 % 19.05 % 2.38 % 0.00 % 2.38 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 10 16 8 1 0 82
ร้อยละ 8.55 % 13.68 % 6.84 % 0.85 % 0.00 % 70.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 17 0 0 1 0 50
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 1.47 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 33 24 9 2 1 158
ร้อยละ 14.54 % 10.57 % 3.96 % 0.88 % 0.44 % 69.60 %

159 : 16 , 24 , 9 , 1 , 1 , 108...10.06 , 15.09 , 5.66 , 0.63 , 0.63 , 67.92 = 51 : 32.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40%

Powered By www.thaieducation.net