โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 5 2 2 1 0
ร้อยละ 16.67 % 41.67 % 16.67 % 16.67 % 8.33 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 12 7 15 5 5 27
ร้อยละ 16.90 % 9.86 % 21.13 % 7.04 % 7.04 % 38.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 14 12 17 7 6 27
ร้อยละ 16.87 % 14.46 % 20.48 % 8.43 % 7.23 % 32.53 %

83 : 14 , 12 , 17 , 7 , 6 , 27...16.87 , 14.46 , 20.48 , 8.43 , 7.23 , 32.53 = 56 : 67.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 67.47%

Powered By www.thaieducation.net