โรงเรียนบ้านท่างาม (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 17
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 12 14 1 1 70
ร้อยละ 1.01 % 12.12 % 14.14 % 1.01 % 1.01 % 70.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 29
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 5 14 18 1 1 116
ร้อยละ 3.23 % 9.03 % 11.61 % 0.65 % 0.65 % 74.84 %

121 : 3 , 13 , 16 , 1 , 1 , 87...2.48 , 10.74 , 13.22 , 0.83 , 0.83 , 71.90 = 34 : 28.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.16%

Powered By www.thaieducation.net