โรงเรียนบ้านปลาหลาย (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 35
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 2.44 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 1 1 3 2 2 113
ร้อยละ 0.82 % 0.82 % 2.46 % 1.64 % 1.64 % 92.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 61
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 0.00 % 1.56 % 0.00 % 95.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 4 3 209
ร้อยละ 1.32 % 1.32 % 2.20 % 1.76 % 1.32 % 92.07 %

163 : 2 , 2 , 5 , 3 , 3 , 148...1.23 , 1.23 , 3.07 , 1.84 , 1.84 , 90.80 = 15 : 9.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93%

Powered By www.thaieducation.net