โรงเรียนบ้านแร่ (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 41
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 3 2 20 0 0 129
ร้อยละ 1.95 % 1.30 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 83.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 6 10 0 0 69
ร้อยละ 3.41 % 6.82 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 78.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 11 8 30 0 0 239
ร้อยละ 3.82 % 2.78 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 82.99 %

200 : 8 , 2 , 20 , 0 , 0 , 170...4.00 , 1.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 85.00 = 30 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01%

Powered By www.thaieducation.net