โรงเรียนบ้านสาหร่าย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 4 12 0 1 69
ร้อยละ 3.37 % 4.49 % 13.48 % 0.00 % 1.12 % 77.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 12
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 5 7 16 0 1 98
ร้อยละ 3.94 % 5.51 % 12.60 % 0.00 % 0.79 % 77.17 %

110 : 3 , 6 , 14 , 0 , 1 , 86...2.73 , 5.45 , 12.73 , 0.00 , 0.91 , 78.18 = 24 : 21.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83%

Powered By www.thaieducation.net