โรงเรียนบ้านโสกคลอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 28
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 1 2 16 0 0 59
ร้อยละ 1.28 % 2.56 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 75.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 3 2 17 1 0 87
ร้อยละ 2.73 % 1.82 % 15.45 % 0.91 % 0.00 % 79.09 %

110 : 3 , 2 , 17 , 1 , 0 , 87...2.73 , 1.82 , 15.45 , 0.91 , 0.00 , 79.09 = 23 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91%

Powered By www.thaieducation.net