โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 15 0 1 1 0 26
ร้อยละ 34.88 % 0.00 % 2.33 % 2.33 % 0.00 % 60.47 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 13 2 3 0 0 101
ร้อยละ 10.92 % 1.68 % 2.52 % 0.00 % 0.00 % 84.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 28
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 32 2 4 1 0 155
ร้อยละ 16.49 % 1.03 % 2.06 % 0.52 % 0.00 % 79.90 %

162 : 28 , 2 , 4 , 1 , 0 , 127...17.28 , 1.23 , 2.47 , 0.62 , 0.00 , 78.40 = 35 : 21.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10%

Powered By www.thaieducation.net