โรงเรียนบ้านดงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 12 6 1 1 19
ร้อยละ 0.00 % 30.77 % 15.38 % 2.56 % 2.56 % 48.72 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 7 14 7 0 68
ร้อยละ 2.04 % 7.14 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 69.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 2 19 20 8 1 87
ร้อยละ 1.46 % 13.87 % 14.60 % 5.84 % 0.73 % 63.50 %

137 : 2 , 19 , 20 , 8 , 1 , 87...1.46 , 13.87 , 14.60 , 5.84 , 0.73 , 63.50 = 50 : 36.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50%

Powered By www.thaieducation.net