โรงเรียนบ้านเสือโก้ก (สพป.มหาสารคาม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 19
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 5 5 2 3 80
ร้อยละ 3.06 % 5.10 % 5.10 % 2.04 % 3.06 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 6 7 7 3 3 99
ร้อยละ 4.80 % 5.60 % 5.60 % 2.40 % 2.40 % 79.20 %

125 : 6 , 7 , 7 , 3 , 3 , 99...4.80 , 5.60 , 5.60 , 2.40 , 2.40 , 79.20 = 26 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net