โรงเรียนทุ่งต้นปีก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 2 0 2 3 32
ร้อยละ 9.30 % 4.65 % 0.00 % 4.65 % 6.98 % 74.42 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 10 5 5 2 12 78
ร้อยละ 8.93 % 4.46 % 4.46 % 1.79 % 10.71 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 14 7 5 4 15 110
ร้อยละ 9.03 % 4.52 % 3.23 % 2.58 % 9.68 % 70.97 %

155 : 14 , 7 , 5 , 4 , 15 , 110...9.03 , 4.52 , 3.23 , 2.58 , 9.68 , 70.97 = 45 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03%

Powered By www.thaieducation.net