โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กาญจนา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 33
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 19
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 13 0 11 0 0 67
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 12.09 % 0.00 % 0.00 % 73.63 %

63 : 8 , 0 , 7 , 0 , 0 , 48...12.70 , 0.00 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 76.19 = 15 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37%

Powered By www.thaieducation.net