โรงเรียนบ้านค้อ (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กาญจนา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 27
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 4 14 0 0 55
ร้อยละ 5.19 % 5.19 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 6 5 21 0 0 127
ร้อยละ 3.77 % 3.14 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 79.87 %

107 : 6 , 4 , 15 , 0 , 0 , 82...5.61 , 3.74 , 14.02 , 0.00 , 0.00 , 76.64 = 25 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13%

Powered By www.thaieducation.net