โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 6 3 3 3 6
ร้อยละ 22.22 % 22.22 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 8 7 8 3 80
ร้อยละ 6.19 % 7.08 % 6.19 % 7.08 % 2.65 % 70.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 13 14 10 11 6 86
ร้อยละ 9.29 % 10.00 % 7.14 % 7.86 % 4.29 % 61.43 %

140 : 13 , 14 , 10 , 11 , 6 , 86...9.29 , 10.00 , 7.14 , 7.86 , 4.29 , 61.43 = 54 : 38.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57%

Powered By www.thaieducation.net