โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
177
จำนวน(คน) 31 33 8 64 41 0
ร้อยละ 17.51 % 18.64 % 4.52 % 36.16 % 23.16 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
939
จำนวน(คน) 102 53 64 155 117 448
ร้อยละ 10.86 % 5.64 % 6.82 % 16.51 % 12.46 % 47.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1116 คน
จำนวน(คน) 133 86 72 219 158 448
ร้อยละ 11.92 % 7.71 % 6.45 % 19.62 % 14.16 % 40.14 %

1116 : 133 , 86 , 72 , 219 , 158 , 448...11.92 , 7.71 , 6.45 , 19.62 , 14.16 , 40.14 = 668 : 59.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 668 คน คิดเป็นร้อยละ 59.86%

Powered By www.thaieducation.net