โรงเรียนบ้านนาคำแคน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 3 1 7 4 27
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 2.17 % 15.22 % 8.70 % 58.70 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 12 7 17 20 24 104
ร้อยละ 6.52 % 3.80 % 9.24 % 10.87 % 13.04 % 56.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 16 10 18 27 28 131
ร้อยละ 6.96 % 4.35 % 7.83 % 11.74 % 12.17 % 56.96 %

230 : 16 , 10 , 18 , 27 , 28 , 131...6.96 , 4.35 , 7.83 , 11.74 , 12.17 , 56.96 = 99 : 43.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04%

Powered By www.thaieducation.net