โรงเรียนบ้านนาแสง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 44
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 12 7 14 0 0 127
ร้อยละ 7.50 % 4.38 % 8.75 % 0.00 % 0.00 % 79.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 55
ร้อยละ 3.03 % 1.52 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 17 8 22 0 0 226
ร้อยละ 6.23 % 2.93 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 82.78 %

207 : 15 , 7 , 14 , 0 , 0 , 171...7.25 , 3.38 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 82.61 = 36 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net