โรงเรียนบ้านนาอ่าง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 26
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 14 9 12 0 0 120
ร้อยละ 9.03 % 5.81 % 7.74 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 57
ร้อยละ 4.76 % 1.59 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 22 10 14 0 0 203
ร้อยละ 8.84 % 4.02 % 5.62 % 0.00 % 0.00 % 81.53 %

186 : 19 , 9 , 12 , 0 , 0 , 146...10.22 , 4.84 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 78.49 = 40 : 21.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.47%

Powered By www.thaieducation.net