โรงเรียนบึงของหลงวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
362
จำนวน(คน) 25 10 30 10 0 287
ร้อยละ 6.91 % 2.76 % 8.29 % 2.76 % 0.00 % 79.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 26 10 32 10 0 297
ร้อยละ 6.93 % 2.67 % 8.53 % 2.67 % 0.00 % 79.20 %

375 : 26 , 10 , 32 , 10 , 0 , 297...6.93 , 2.67 , 8.53 , 2.67 , 0.00 , 79.20 = 78 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net