โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 0 1 4 0 14
ร้อยละ 24.00 % 0.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 3 5 7 0 73
ร้อยละ 0.00 % 3.41 % 5.68 % 7.95 % 0.00 % 82.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 6 3 6 11 0 87
ร้อยละ 5.31 % 2.65 % 5.31 % 9.73 % 0.00 % 76.99 %

113 : 6 , 3 , 6 , 11 , 0 , 87...5.31 , 2.65 , 5.31 , 9.73 , 0.00 , 76.99 = 26 : 23.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.01%

Powered By www.thaieducation.net