โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 6 5 3 2 32
ร้อยละ 7.69 % 11.54 % 9.62 % 5.77 % 3.85 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 16 6 30 4 15 86
ร้อยละ 10.19 % 3.82 % 19.11 % 2.55 % 9.55 % 54.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 16 0 11 29
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 27.59 % 0.00 % 18.97 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 21 13 51 7 28 147
ร้อยละ 7.87 % 4.87 % 19.10 % 2.62 % 10.49 % 55.06 %

209 : 20 , 12 , 35 , 7 , 17 , 118...9.57 , 5.74 , 16.75 , 3.35 , 8.13 , 56.46 = 91 : 43.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.94%

Powered By www.thaieducation.net