โรงเรียนบ้านท่าสีไค (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 13 7 5 6 0 26
ร้อยละ 22.81 % 12.28 % 8.77 % 10.53 % 0.00 % 45.61 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 37 22 23 15 0 95
ร้อยละ 19.27 % 11.46 % 11.98 % 7.81 % 0.00 % 49.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 50 29 28 21 0 121
ร้อยละ 20.08 % 11.65 % 11.24 % 8.43 % 0.00 % 48.59 %

249 : 50 , 29 , 28 , 21 , 0 , 121...20.08 , 11.65 , 11.24 , 8.43 , 0.00 , 48.59 = 128 : 51.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 51.41%

Powered By www.thaieducation.net