โรงเรียนท่าไร่วิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 21
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 4 9 13 0 0 93
ร้อยละ 3.36 % 7.56 % 10.92 % 0.00 % 0.00 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 5 10 16 0 0 114
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 11.03 % 0.00 % 0.00 % 78.62 %

145 : 5 , 10 , 16 , 0 , 0 , 114...3.45 , 6.90 , 11.03 , 0.00 , 0.00 , 78.62 = 31 : 21.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21.38%

Powered By www.thaieducation.net