โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 13
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 16 5 5 1 0 86
ร้อยละ 14.16 % 4.42 % 4.42 % 0.88 % 0.00 % 76.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 31
ร้อยละ 15.22 % 6.52 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 67.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 26 9 10 1 0 130
ร้อยละ 14.77 % 5.11 % 5.68 % 0.57 % 0.00 % 73.86 %

130 : 19 , 6 , 5 , 1 , 0 , 99...14.62 , 4.62 , 3.85 , 0.77 , 0.00 , 76.15 = 31 : 23.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14%

Powered By www.thaieducation.net