โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 3 0 1 22
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 3.70 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 3 7 1 0 89
ร้อยละ 1.96 % 2.94 % 6.86 % 0.98 % 0.00 % 87.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 3 3 10 1 1 111
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 7.75 % 0.78 % 0.78 % 86.05 %

129 : 3 , 3 , 10 , 1 , 1 , 111...2.33 , 2.33 , 7.75 , 0.78 , 0.78 , 86.05 = 18 : 13.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95%

Powered By www.thaieducation.net