โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 4 4 2 0 25
ร้อยละ 10.26 % 10.26 % 10.26 % 5.13 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 8 30 3 0 96
ร้อยละ 4.20 % 5.59 % 20.98 % 2.10 % 0.00 % 67.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 10 12 34 5 0 121
ร้อยละ 5.49 % 6.59 % 18.68 % 2.75 % 0.00 % 66.48 %

182 : 10 , 12 , 34 , 5 , 0 , 121...5.49 , 6.59 , 18.68 , 2.75 , 0.00 , 66.48 = 61 : 33.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52%

Powered By www.thaieducation.net