โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 47
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
239
จำนวน(คน) 5 10 20 4 2 198
ร้อยละ 2.09 % 4.18 % 8.37 % 1.67 % 0.84 % 82.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 3 1 3 3 1 72
ร้อยละ 3.61 % 1.20 % 3.61 % 3.61 % 1.20 % 86.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 373 คน
จำนวน(คน) 9 11 26 7 3 317
ร้อยละ 2.41 % 2.95 % 6.97 % 1.88 % 0.80 % 84.99 %

290 : 6 , 10 , 23 , 4 , 2 , 245...2.07 , 3.45 , 7.93 , 1.38 , 0.69 , 84.48 = 45 : 15.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 373 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.01%

Powered By www.thaieducation.net