โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 6 1 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 23.08 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 9 4 4 1 0 67
ร้อยละ 10.59 % 4.71 % 4.71 % 1.18 % 0.00 % 78.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 34
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 16 10 6 1 0 120
ร้อยละ 10.46 % 6.54 % 3.92 % 0.65 % 0.00 % 78.43 %

111 : 9 , 10 , 5 , 1 , 0 , 86...8.11 , 9.01 , 4.50 , 0.90 , 0.00 , 77.48 = 25 : 22.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57%

Powered By www.thaieducation.net