โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 8 1 5 9 6 11
ร้อยละ 20.00 % 2.50 % 12.50 % 22.50 % 15.00 % 27.50 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 32 15 27 47 42 45
ร้อยละ 15.38 % 7.21 % 12.98 % 22.60 % 20.19 % 21.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 40 16 32 56 48 56
ร้อยละ 16.13 % 6.45 % 12.90 % 22.58 % 19.35 % 22.58 %

248 : 40 , 16 , 32 , 56 , 48 , 56...16.13 , 6.45 , 12.90 , 22.58 , 19.35 , 22.58 = 192 : 77.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42%

Powered By www.thaieducation.net