โรงเรียนบ้านวังยาว (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 28
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 4 8 0 0 72
ร้อยละ 1.18 % 4.71 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 18
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 6 6 14 0 0 118
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 9.72 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %

120 : 4 , 6 , 10 , 0 , 0 , 100...3.33 , 5.00 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 20 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06%

Powered By www.thaieducation.net