โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 13 6 13 2 1 84
ร้อยละ 10.92 % 5.04 % 10.92 % 1.68 % 0.84 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
358
จำนวน(คน) 58 14 45 5 0 236
ร้อยละ 16.20 % 3.91 % 12.57 % 1.40 % 0.00 % 65.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
236
จำนวน(คน) 29 1 23 55 2 126
ร้อยละ 12.29 % 0.42 % 9.75 % 23.31 % 0.85 % 53.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 713 คน
จำนวน(คน) 100 21 81 62 3 446
ร้อยละ 14.03 % 2.95 % 11.36 % 8.70 % 0.42 % 62.55 %

477 : 71 , 20 , 58 , 7 , 1 , 320...14.88 , 4.19 , 12.16 , 1.47 , 0.21 , 67.09 = 157 : 32.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 713 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45%

Powered By www.thaieducation.net