โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 37
ร้อยละ 2.38 % 4.76 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 11 4 23 6 0 133
ร้อยละ 6.21 % 2.26 % 12.99 % 3.39 % 0.00 % 75.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 16 1 10 0 0 72
ร้อยละ 16.16 % 1.01 % 10.10 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 28 7 34 7 0 242
ร้อยละ 8.81 % 2.20 % 10.69 % 2.20 % 0.00 % 76.10 %

219 : 12 , 6 , 24 , 7 , 0 , 170...5.48 , 2.74 , 10.96 , 3.20 , 0.00 , 77.63 = 49 : 22.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90%

Powered By www.thaieducation.net