โรงเรียนบ้านนาเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 9 3 2 4 2 35
ร้อยละ 16.36 % 5.45 % 3.64 % 7.27 % 3.64 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 25 10 15 7 6 99
ร้อยละ 15.43 % 6.17 % 9.26 % 4.32 % 3.70 % 61.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 3 5 1 3 30
ร้อยละ 4.55 % 6.82 % 11.36 % 2.27 % 6.82 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 36 16 22 12 11 164
ร้อยละ 13.79 % 6.13 % 8.43 % 4.60 % 4.21 % 62.84 %

217 : 34 , 13 , 17 , 11 , 8 , 134...15.67 , 5.99 , 7.83 , 5.07 , 3.69 , 61.75 = 83 : 38.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 37.16%

Powered By www.thaieducation.net