โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 8 11 8 1 0 65
ร้อยละ 8.60 % 11.83 % 8.60 % 1.08 % 0.00 % 69.89 %
ระดับประถมศึกษา
276
จำนวน(คน) 17 1 28 0 0 230
ร้อยละ 6.16 % 0.36 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 25 12 36 1 0 295
ร้อยละ 6.78 % 3.25 % 9.76 % 0.27 % 0.00 % 79.95 %

369 : 25 , 12 , 36 , 1 , 0 , 295...6.78 , 3.25 , 9.76 , 0.27 , 0.00 , 79.95 = 74 : 20.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05%

Powered By www.thaieducation.net