โรงเรียนบ้านโป่งเปือย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 2 2 5 2 0 93
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 4.81 % 1.92 % 0.00 % 89.42 %
ระดับประถมศึกษา
310
จำนวน(คน) 6 0 12 1 0 291
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 3.87 % 0.32 % 0.00 % 93.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 414 คน
จำนวน(คน) 8 2 17 3 0 384
ร้อยละ 1.93 % 0.48 % 4.11 % 0.72 % 0.00 % 92.75 %

414 : 8 , 2 , 17 , 3 , 0 , 384...1.93 , 0.48 , 4.11 , 0.72 , 0.00 , 92.75 = 30 : 7.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 414 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25%

Powered By www.thaieducation.net