โรงเรียนบ้านโคกสวาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 19
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 7 2 6 0 0 52
ร้อยละ 10.45 % 2.99 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 77.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 71
ร้อยละ 8.89 % 2.22 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 78.89 %

90 : 8 , 2 , 9 , 0 , 0 , 71...8.89 , 2.22 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 78.89 = 19 : 21.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11%

Powered By www.thaieducation.net