โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 4 0 2 0 9
ร้อยละ 11.76 % 23.53 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 6 9 4 4 0 29
ร้อยละ 11.54 % 17.31 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 55.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 8 13 4 6 0 38
ร้อยละ 11.59 % 18.84 % 5.80 % 8.70 % 0.00 % 55.07 %

69 : 8 , 13 , 4 , 6 , 0 , 38...11.59 , 18.84 , 5.80 , 8.70 , 0.00 , 55.07 = 31 : 44.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.93%

Powered By www.thaieducation.net