โรงเรียนบ้านนาคำ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 14.81 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 11 3 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 13.10 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 8.51 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 0 19 8 0 0 131
ร้อยละ 0.00 % 12.03 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 82.91 %

111 : 0 , 15 , 5 , 0 , 0 , 91...0.00 , 13.51 , 4.50 , 0.00 , 0.00 , 81.98 = 20 : 18.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09%

Powered By www.thaieducation.net