โรงเรียนเลิดสิน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.17 % 1.09 % 0.00 % 96.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 111
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.61 % 0.87 % 0.00 % 96.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 2 0 235
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.07 % 0.83 % 0.00 % 97.11 %

127 : 0 , 0 , 2 , 1 , 0 , 124...0.00 , 0.00 , 1.57 , 0.79 , 0.00 , 97.64 = 3 : 2.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89%

Powered By www.thaieducation.net