โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 30
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 4 4 9 4 3 118
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 6.34 % 2.82 % 2.11 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 5 5 12 5 3 148
ร้อยละ 2.81 % 2.81 % 6.74 % 2.81 % 1.69 % 83.15 %

178 : 5 , 5 , 12 , 5 , 3 , 148...2.81 , 2.81 , 6.74 , 2.81 , 1.69 , 83.15 = 30 : 16.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85%

Powered By www.thaieducation.net