โรงเรียนชุมชนสมสนุก (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 55
ร้อยละ 5.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.83 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 179
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.24 % 0.00 % 0.00 % 96.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 234
ร้อยละ 1.23 % 0.00 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %

243 : 3 , 0 , 6 , 0 , 0 , 234...1.23 , 0.00 , 2.47 , 0.00 , 0.00 , 96.30 = 9 : 3.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70%

Powered By www.thaieducation.net