โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 7 21 8 10 12 16
ร้อยละ 9.46 % 28.38 % 10.81 % 13.51 % 16.22 % 21.62 %
ระดับประถมศึกษา
478
จำนวน(คน) 33 27 29 87 90 212
ร้อยละ 6.90 % 5.65 % 6.07 % 18.20 % 18.83 % 44.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 552 คน
จำนวน(คน) 40 48 37 97 102 228
ร้อยละ 7.25 % 8.70 % 6.70 % 17.57 % 18.48 % 41.30 %

552 : 40 , 48 , 37 , 97 , 102 , 228...7.25 , 8.70 , 6.70 , 17.57 , 18.48 , 41.30 = 324 : 58.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 552 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 324 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70%

Powered By www.thaieducation.net