โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 37
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 4 4 5 1 0 166
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 2.78 % 0.56 % 0.00 % 92.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 7 4 6 1 0 203
ร้อยละ 3.17 % 1.81 % 2.71 % 0.45 % 0.00 % 91.86 %

221 : 7 , 4 , 6 , 1 , 0 , 203...3.17 , 1.81 , 2.71 , 0.45 , 0.00 , 91.86 = 18 : 8.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.14%

Powered By www.thaieducation.net