โรงเรียนบ้านคำไผ่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 49
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 94.23 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 7 6 7 0 0 159
ร้อยละ 3.91 % 3.35 % 3.91 % 0.00 % 0.00 % 88.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 61
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 89.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 10 8 12 0 0 269
ร้อยละ 3.34 % 2.68 % 4.01 % 0.00 % 0.00 % 89.97 %

231 : 8 , 7 , 8 , 0 , 0 , 208...3.46 , 3.03 , 3.46 , 0.00 , 0.00 , 90.04 = 23 : 9.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.03%

Powered By www.thaieducation.net