โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 4 0 1 8 0 109
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 0.82 % 6.56 % 0.00 % 89.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 4 0 3 8 1 136
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 1.97 % 5.26 % 0.66 % 89.47 %

152 : 4 , 0 , 3 , 8 , 1 , 136...2.63 , 0.00 , 1.97 , 5.26 , 0.66 , 89.47 = 16 : 10.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net