โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 6 5 19 0 6 14
ร้อยละ 12.00 % 10.00 % 38.00 % 0.00 % 12.00 % 28.00 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 24 7 24 0 11 105
ร้อยละ 14.04 % 4.09 % 14.04 % 0.00 % 6.43 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 2 14 0 11 32
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 22.95 % 0.00 % 18.03 % 52.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 32 14 57 0 28 151
ร้อยละ 11.35 % 4.96 % 20.21 % 0.00 % 9.93 % 53.55 %

221 : 30 , 12 , 43 , 0 , 17 , 119...13.57 , 5.43 , 19.46 , 0.00 , 7.69 , 53.85 = 102 : 46.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.45%

Powered By www.thaieducation.net